PRAVIDLA SOUTĚŽE
o VIP vstupenky na koncert pro všechny bezva lidi rádia Blaník

Soutěž pořádá společnost:
RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o.,
IČ: 271 829 75
se sídlem Helsinská 166/2, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102607 (dále jen „Renault Retail Group CZ“ nebo „pořadatel“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb společnosti Renault Retail Group CZ.

I. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 3. 5. 2017 do 22. 5. 2017 včetně na území České republiky, výhradně prostřednictvím webových stránek www.rpz.cz/dacia/soutez/

II. Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Účastník soutěže musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít profil.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadatelovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhry v soutěži a jejich předání
V soutěži se hraje o 3 x VIP vstupenku pro dvě osoby na 18. narozeninový koncert Rádia Blaník, který se koná dne 3. června 2017.
(dále jen „výhra“)

Výhry ve formě vstupenek budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedli do registračního formuláře.

Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu. Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře, nejpozději do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Součástí informačního e-mailu nebo telefonátu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit nebo předat bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Mechanika soutěže a určení výherců
Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web a dále vyplní zcela a pravdivě registrační formulář a to v rozsahu:
a. Jméno
b. Příjmení
c. E-mail
d. Telefon
e. Ulice, Město, PSČ
f. URL Vašeho Facebook profilu

Následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle pomocí funkčnosti webové stránky, resp. tlačítka odeslat, pořadateli soutěže. Po odeslání registračního formuláře bude otevřeno dialogové okno, na kterém soutěžící potvrdí „LIKE“ Facebook stránce pořadatele www.facebook.com/daciapraha/.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

Každý účastník se může soutěže zúčastnit jednou. 

Určení výherců:
a. V soutěži se udělují celkem 3 výhry (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
b. Soutěž má tedy celkem 3 výherce, kteří jsou určeni na základě losování provedeným pořadatelem soutěže. Toto losování proběhne do 2 dnů po uplynutí doby konání soutěže, přičemž bude losováno ze všech soutěžících, kteří se do soutěže úspěšně registrovali a splnili podmínky soutěže.
c. Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. 
d. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve. 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a se zařazením všech svých osobních údajů v rámci soutěže uvedených (dále jen „údaje“) do databáze společnosti RENAULT RETAIL GROUP CZ, s r.o., se sídlem Helsinská 166/2, 155 00 Praha 5, IČ 271 829 75 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“), a výslovně souhlasí s jejich zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, zejména pak pro účely veřejného vyhlášení výherců zveřejněním jejich jména, příjmení a města bydliště např. na webových stránkách  Společnosti, facebooku, v newsletteru popř. jiném médiu, jakož i v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a to po dobu 5 let od ukončení soutěže, a dále pro účel předání výher. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též výše uvedený souhlas k užití uvedených údajů pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost.

VI. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.rpz.cz/dacia/soutez/ 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže. 

Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

O výhrách v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

Soutěž organizuje společnost RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

Neváhejte a přijďte objevit novou limitovanou sérii
Stepway Outdoor vozů Dacia 

Rezervace testovací jízdy Objednávka servisu online Ceníky a brožury Kontakty

Prodáváme vozy značek
Renault Helios Dacia Helios